Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

för Söndrums Gymnastik och Idrottsförening (SGIF).

Stiftad den 16:e oktober 1959

 

Antagna den 25:e februari 1992

Fastställda av Årsmötet den 24:e mars 1992

 

"Idrottens mål och inriktning"

Definition

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Söndrum, Halmstad.

 

Medlemskap

§ 1

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla särskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

 

§2

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom en viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutna i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

Medlem

§ 3

Medlem

  har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

  har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

  skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen,

  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 4

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

 

§ 5

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen.

Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävligen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

Styrelsen

 

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger Styrelsen särskilt att

  tillse att för föreningen bindande regler iakttas

  verkställa av Årsmötet fattade beslut

  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

  ansvara för och förvalta föreningens medel och

  förbereda Årsmötet

 

§ 7

Styrelsen består av ordförande och 3 övriga ledamöte, jämte 3 suppleanter.

 

§ 8

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för den tid som sägs i 18 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket RF:s stadgar.

 

§ 9

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

 

§ 10

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

§ 11

Ordförande är föreningens officielle representant. Ordförande leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren

  att föra protokoll över Styrelsens sammanträden

  att förvara protokoll

  att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

 

Kassören

  att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter

  att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl som finns att få

  att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt till att det finns verifikationer för dessa

  att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper

  att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter

  att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar

  att föra inventarieförtecking, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs

  att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande av SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp samt

  att utarbeta underlag för budget

 

Verksamhets- och räkenskapsår m m

 

§ 12

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1:e januari till 31:e december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

Revision

 

§ 13

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revisionen av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet

 

Sektioner

 

§ 14

Beslut om bildandet eller nedläggningen av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallats för prövningen av sådan fråga.

 

Möten

Ordinarie möten

 

§ 15

Med föreningen hålls Årsmöte i mars månad och möten en gång årligen.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes till medlemmarna senast 3 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen, samt genom anslag i klubblokalen eller dyligt.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

§ 16

Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 17

Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet.

 

§ 18

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av dagordningen.

 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 5. Val av justeringspersoner, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

  6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgift.

10. Val av

     a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 2 år

     b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år

     c) 3 suppleanter i Styrelsen för en tid av 1 år

     d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta

     e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande

11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

12. Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

 

Extra möte

 

§ 19

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kall till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dyligt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§ 20

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17 §§.

 

Beslut, omröstning

 

§ 21

Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.     

Med undantag för de i 22 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

Stadgefrågor m m

 

§ 22

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildandet eller nedläggande av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§ 23

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggande av idrottssektion skall överlämnas till vederbörande SF.

 

§ 24

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar somt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmar.

 

Uppdaterad: 17 FEB 2020 21:57 Skribent: Ann Clarino

 

 

 

 

hämta (2)

 
facebook
 
 

Postadress:
Söndrums GOIF - Gymnastik
Susanne Bergman, Husarstigen 5
30235 Halmstad

Besöksadress:
Husarstigen 5
30235 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46707602911
E-post: This is a mailto link

Se all info